تــــرجـــمـــه عـــــربـــــی

آدرس: تهران، میدان انقلاب ،ابتدای خیابان آزادی جنب سینما پارس ،پاساژ پارس ،انتهای پاساژ ،شماره3 دفتر فنی بلوط

معرفی فرهنگ لغت عربی به فارسی

معرفی فرهنگ لغت عربی فارسی نوشته عبدالنبی قیم
 • بیش از 50 هزار واژه جدید و قدیمى عربى و برابرهاى فارسى آنها
 • ترتیب الفباى مدخل‏ها 
 • بیان مصدرى فعل‏ها
 • برابریابى صحیح مصدرها
 • حذف مصدرهاى همراه فعل 
 • حذف »ال« معرفه از اول اسم 
 • معادل‏یابى مدخل‏ها و احتراز از ارائه تعریف 
 • جایگزینى فاعل و مفعول عربى با نوع فارسى آنها
 • بیان مقوله‏هاى دستورى 
 • ذکر ریشه مدخل‏ها 
 • ضبط اطلاحات علمى و عبارات اصطلاحى
 • درج برخى مدخل‏هاى عامیانه
 • با ساختارى جدید و واژه‏هاى امروز و قدیمى زبان عربى و برابرهاى دقیق فارسى، نظم الفبایى مدخل‏ها و حذف مصدرهاى همراه فعل و »ال« معرفه از اول نام‏ها براى آسان‏تر یافتن مدخل‏ها، بیان ریشه مدخل‏ها، آوردن مصدر فارسى به عنوان برابر یا معادل فعل عربى. مورد استفاده کتابخانه‏هاى عمومى، تخصصى، مراکز آموزشى و پژوهشى، دانشجویان، دبیرستان‏ها، مدارس راهنمایى و منازل. 
 • این کتاب در انتشارات  فرهنگ معاصر به چاپ رسیده است.